Säännöt

Pohjanmaan Kirjailijat ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Kirjailijat ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

2§ Pohjanmaan Kijailijain tarkoituksena on olla varsinaisen Pohjanmaan alueen kirjailijoiden yhdyssiteenä ja keskinäisen avunannon merkeissä toimia tehokkaasti kirjallisuuden kehittämiseksi ja kirjailijoiden ammatillisten etujen ja oikeuksien valvomiseksi sekä kirjoittamisen edistämiseksi.
Yhdistyksen työmuotoina ovat:
a) kokoukset ja illanvietot sekä kirjallisia tarkoitusperiä edistävät juhlat, esitelmätilaisuudet, kilpailut, julkaisut yms.
b) apurahojen ja palkintojen jakaminen ja
c) kirjallisuushistoriallisten ainesten kokoaminen sekä yhdistysen arkiston ja kirjaston kartuttaminen.
Rahavaroja yhdistys kartuttaa kantamalla jäsenmaksuja jäseniltään, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamenttejä, toimeenpanemalla erilaisia tilaisuuksia ja juhlia, varainkeräyksiä ja arpajaisia asianomaisella luvalla.

3§ Pohjanmaan Kirjailijain jäsenet ovat varsinaisia, nuoriso- tai kannattajajäseniä. Varsinaisena jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella asuva kirjailija, jolla on takanaan hyväksyttävä määrä kirjallista toimintaa.
Yhdistyksen toimialueen kirjallisuuden kehittämisessä erikoisesti ansioitunut jäsen tai ulkopuolinen henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.
Nuorisojäsen voi olla kirjoittamista harrastava henkilö, jonka voi odottaa aikanaan täyttävän varsinaiselle jäsenelle asetetut vaatimukset; kannattajajäsenenä kuka tahansa kirjallisuudelle myötämielinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäseniltä edellytetään, että he toiminnallaan ja jäsenmaksut maksamalla ovat valmiit edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä.
Maksavien jäsenten jäsenyys alkaa ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisesta, kunniajäsenten kutumispäivästä.
Varsinaiset ja kunniajäsenet ovat päätösvaltaisia yhdistyksen kokouksissa, nuoriso- ja kannattajajäsenillä on ainoastaan puhevalta.
Varsinainen jäsen on velvollinen mahdollisuuksien mukaan jättämään kappaleen jokaisesta julkaisemastaan teoksesta yhdistyksen kirjastoon.

4§ Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen kutsuu hallitus 3§:ssä mainitut varsinaiselle jäsenelle asetetut ehdot täyttäviä henkilöitä. Varsinaiseksi jäseneksi on mahdollista päästä myös hakemuksella, jonka yhdistyksen hallitus ratkaisee.
Nuorisojäseneksi on mahdollisuus päästä hakemuksella, joka esitetään hallitukselle ja jonka hallitus ratkaisee.

5§ Yhdistyksen vuosikokouksessa määrätään varsinaisten ja nuorisojäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi; kannattavan jäsenen jäsenmaksu on varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vähintään kolminkertaisena.

6§ Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä toimintavuoden päättyessä.
Jäsen, joka on laiminlyönyt kaksi erääntynytttä vuosimaksuaan, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä yhdistyslaissa mainittujen syiden nojalla. Erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa ja sitä täytyy, ellei päätös ole yksimielinen, äänestyksessä kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

7§ Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä kolme varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muiden toimiaika on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolmasosa erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita hallitukseen uudelleen.
Jos hallituksen jäsen eroaa yhdistyksestä ennen erovuoroon joutumistaan, häen tilalleen on seuraavassa kokouksessa valittava uusi jäsen, jonka toimikausi katsotaan alkaneeksi silloin, kun hänen edeltäjänsä on valittu.

8§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voidaan yhdistettynä tai erikseen hoidattaa ulkopuolisellakin, mutta näillä ei ole hallituksessa päätösvaltaa.

9§ Hallituksen tehtävänä on:
a) toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi
b) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua nämä kokoukset koolle sekä huolehtia kokouten päätösten toimeenpanosta,
c) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
d) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta,
e) päättää valtuuksiinsa kuuluvat apurahojen jaot,
f) laatia talousarvioehdotus seuraaavaksi vuodeksi ja antaa kertomus kuluneelta vuodelta,
g) hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat ja
h) ratkaista ja toimeenpanna kaikki ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät vaadi yhdistyksen kokouksen hyväksymistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta jaon päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnäollessa.
Äänestettäessä jokaisella jäsenellä on yksi ääni; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja joka tarkistetaan joko heti tai seuravassa hallituksen kokouksessa.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tarkistetun tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tulee olla valmis helmikuun 28. päivään mennessä.

12§ Tilintarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toiminta ja tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä ennen helmikuun 28. päivä antaa tarkastuskertomuksensa ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä.

13§ Yhdistys pitää vuosikokouksen maaliskuussa ja vaalikokouksen marraskuussa. Kutsu vuosi-, vaali- ja ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kutsut hallituksen kokouksiin lähetetään hallituksen päättämällä tavala.
Yhdistyksessä pidetään vuosi- ja vaalikokouksia. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen päätöksen mukaan tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti sitä pyytää.

Vuosikokouksessa maaliskuussa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantatarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
4) esitellään tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
5) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille tai muihin toimeniteisiin ryhtymisestä
6) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
7) vahvistetaan tarkennettu toimintasuunnitelma ja tehtäväjako
8) keskustellaan ja päätetään asioista, jotka hallitus on valmistellut ja kokouskutsussa maininnut.

Vaalikokouksessa marraskuussa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantatarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) suoritetaan seuraavaa toimikautta varten
a) hallituksen puheenjohtajan vaali vuodeksi kerrallaan
b) hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
c) kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä vaalit
d) mahdollisten toimi- ja lautakuntien jäsenten vaalit
4) esitetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma
5) keskustellaan ja päätetään asioista, jotka hallitus on valmistellut
6) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian vuosi-, vaali- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä hyvissä ajoin ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti.

14§ Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä on määrätty äänioikeuden käyttämisestä, päätöksien tekemisstä oat seuraavat määräykset voimassa:
1) Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
2) Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näiden sääntöjen pykälissä ei ole toisin määrätty.
3) Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku niin vaatii.
4) Vaalit toimitetaan aina suljetuin lipuin, ellei joissain tapauksissa toisin päätetä.
5) Varsinainen jäsen saa äänestää yhdellä valtakirjalla.
6) Jos suljetuin lipuin äänestettäessä äänet jakautuvat tasan, ratkaisee arpa, mutta avoimessa äänestyksessä mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

15§ Juoksevaan toimintaansa tarvittavia rahoja yhdistys hoitaa yleisrahastostaan, josta vuotuinen ylijäämä voidaan kokonaisuudessaan tai osittain siirtää johonkin erikoisrahastoon. Erikoisrahastojen pääomat ovat koskemattomia ja niillä on erikoiset yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt tai mikäli ne perustuvat lahjoitukseen tai testamenttiin, lahjoittajan tai testamentintekijän määräysten mukaiset säännöt. Lahjoittajan antamiin ehtoihin perustuvat säännöt ovat muuttumattomia, mutta muita käyttösääntöjä voidaan muuttaa samoin muodoin ja edellytyksin kuin yhdstyksen yleissääntöjäkin.

16§ Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, sekä että vähintään 2/3 päätöksen tekoon osaaottavista jäsenistä sitä kannattaa.

17§ Yhdistyksen purkautuessa sen puhdas omaisuus on määrättävä johonkin yhdistyksen toiminta-alueen kaunokirjallisuutta edistävään tarkoitukseen viimeisen kokouksen mukaisesti tai Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliitolle samaan tarkoitukseen käytettäväksi sen mukaiseti kuin siitä ennen purkautumista lähemmin päätetään.

Miten liityn jäseneksi? Katso säännöt 4§. Vapaamuotoiseen hakemukseen on sisällyttävä selvitys kirjoittajaurasta.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s